STANDARDVILKÅR FOR BÅTFØRERPRØVEKURS 

Ved påmelding bekrefter deltager/kunden/bestiller å ha lest igjennom og godtatt standardvilkårene for påmelding til båtførerkurs hos MQN AS (Org.Nr. 828856812 ) eller underselskap. Selskapene vil heretter bli kalt MQN eller skole. Kunden bekrefter også å være innforstått med at denne påmeldingen er bindende.

 

Standardvilkårene gjelder for enhver avtale om båtførerprøvekurs hos MQN.  

 

Påmeldingsbekreftelsen og standardvilkår utgjør til sammen avtalen mellom MQN og bestiller. Ved bestilling gjennom vår nettside vil angrerettloven være gjeldende.  

 

Påmelding til MQN`s kurs vil alltid være bindende og kursavgiften er særskilt angitt i forbindelse med kurspåmelding og fremgår ellers av til enhver tid oppgitte priser slik de fremgår på vår hjemmeside. Avtalt pris inkluderer lån av PC eller nettbrett til gjennomførelse av båtførerprøven, i tillegg til annet nødvendig utstyr i forbindelse med gjennomførelsen av kurset og båtførerprøven.  

 

Kurset skal bestilles og betales av myndig person.  

 

Kurset betales etter tilvalg ved påmelding, enten direkte via kort, eller ved å få tilsendt faktura enten på e-post eller post. Ved tilsending i post vil deltaker bli belastet for porto og eventuelle fakturagebyr. Ved forsinket innbetaling av faktura så vil deltaker kunne bli belastet med purregebyr og renter i henhold til gjeldende regelverk. I ytterste konsekvens så vil gjeldende faktura kunne bli oversendt til inkasso.  

Dersom kunden ikke får registreringsbevis eller eventuelt faktura tilsendt i sin innboks så må kunden sjekke søppelpost/spamfilter. Kunden må videre ta kontakt med MQN pr. E-post dersom registreringsbevis ikke har kommet innen rimelig tid etter påmelding.  

 

Kunden er selv ansvarlig for at korrekt kontaktinformasjon er registrert ved påmelding.   Eksamensavgift for båtførerprøven kommer utenom kursavgiften og reguleres av Norsk Test AS. Denne blir regulert årlig. Mer informasjon om Norsk Test AS sine priser og tjenester kan man finne på www.norsktest.no eller www.båtførerregisteret.no

 

Dersom kunden mener at kurspakken er mangelfull og avvikende i forhold til bestillingen, så må dette varsles MQN innen en uke etter at bestillingen er gjennomført. Melding om dette skal være skriftlig og rettes til oss enten i form av e-post eller post.  

 

Materiell som kunden får tilgang til ved påmelding eller gjennom kurset skal være unntatt offentligheten og skal kun benyttes av de som er påmeldt på kurs hos oss.  

 

Dersom kunden ønsker å flytte/endre sin påmelding vil det tilkomme en endringsavgift på 400,- i tillegg til tidligere avtalt avgift.

 

I henhold til angrerettloven § 22 bokstav m er det ikke angrerett på tjenester knyttet til fritidsaktivitet som skal leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom. Uavhengig av det vil kunden ha muligheten til å avbestille sin bestilling mot et avbestillingsgebyr på 400,- så lenge dette skjer 7 dager før kursets start. For avbestillinger som gjennomføres mellom 7 dager før kursets start og 72 timer før kursets start vil kunden bli belastet for halve kursavgiften. Dersom kunden ønsker å avbestille etter 72 timer før kursets start vil han/hun måtte betale kurset i sin helhet. Påmeldinger som gjennomføres innenfor overnevnte tidsrom vil falle inn under den gjeldende tids gebyr, i henhold til gjenværende tid til kursstart. Kunder som har betalt hele kursavgiften, men ikke har hatt anledning til å møte, vil kunne delta på nytt kurs, uten å måtte betale ny kursavgift, til og med ett år etter at første bestilling ble gjennomført.

 

Kunden plikter å betale kursavgiften i samsvar med de priser og betalingsfrister (senest 14 dagers betalingsfrist) som har fremkommet under påmelding. Dersom kunden mener det er feil på kursavgiften eller at rabattkoder ikke har blitt registrert så skal MQN informeres om dette så snart som mulig og senest ved kursets start

 

MQN tar forbehold om eventuelle feil på priser, tilbud eller kampanjer. Ved eventuelle feil i bestillingen som kunden innså, og/eller burde ha innsett, plikter kunden å varsle.

 

En eventuell refusjon av innbetalt kursavgift, uavhengig av om det kommer som følge av avmelding, avlyst kurs, sykdom eller annet, vil skje i løpet av de første dagene i påfølgende måned, etter at refusjonen er registrert. Det må påberegnes en behandlingstid på inntil syv virkedager før refusjonen blir registrert.

 

Kunden plikter å møte på kurs til rett tid og skal ikke være i ruspåvirket tilstand. MQN forbeholder seg retten til å kunne avvise deltakere som ikke møter presis eller er ruspåvirket uten refusjon av kursavgiften.  

 

MQN er ikke ansvarlig for kundens eiendeler før, under eller etter kurset.

 

Påmelding vil alltid være bindende til våre kurs. Før kursstart bør hver enkelt kunde lese og etterfølge informasjon som blir gitt før kursstart. Det er begrenset antall plasser på våre kurs, og vi vil ta forbehold om ledig plass. Ved behov så kan kurset flyttes til nærliggende godkjente lokaler. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall påmeldte på oppsatte kurs vil vi forbeholde oss retten til å avlyse og/eller slå sammen kurs. Om kurset blir avlyst eller må avbrytes på grunn av uforutsette og alvorlige forhold (Force majeure/personlige force majeure) vil kunden bare bli belastet for tilbudt undervisning.  

 

MQN vil ha en fortløpende oppdatering av båtførerkurset og ekstramateriell relatert til kurset, og vil også garantere for kurset, undervisningen og innholdet. Kunden skal bare forholde seg til instruktøren under selve kurset. I tilfelle kunden ønsker å kontakte oss før eller etter kurset, så skal dette gjøres enten via kontaktskjema på våres nettside, via e-post eller via Facebook.

 

Klager skal rettes skriftlig til MQN innen rimelig tid. Ved eventuelle tvister vil Norsk rett være gjeldende. Tvister mellom MQN og kunder skal forsøkes løst i minnelighet. I tilfelle forhandlinger ikke fører frem skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Sunnmøre tingrett som verneting.

 

MQN forbeholder seg retten til å endre standardvilkårene uten nærmere varsel.